CE

In de Europese Economische Ruimte (EER) worden sinds 1985 richtlijnen volgens de Nieuwe Europese Aanpak (New Approach) opgesteld. Deze richtlijnen, die tot doel hebben een vrij handelsverkeer tussen de lidstaten te bevorderen, vormen het uitgangspunt van de CE-markering. Ze stellen voor diverse productcategorieën eisen aan veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming voor producten die binnen de EER in de handel worden gebracht. Vooruitlopend op de verplichtstelling om alle vloerproducten die binnen de EER verhandeld worden CE te markeren heeft BIC al haar vloerproducten gecertificeerd.